تدبیرحساب همکاران

لایحه اصلاح ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی

لایحه اصلاح ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی


مقدمه توجیهی

نظر به اینکه به موجب بند (۱) ماده (۸۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، یکی از شرایط پرداخت کمک عائله مندی آن است که بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه به مدت (۷۲۰) روز کار را داشته باشد و با توجه به اینکه عدم پرداخت حق بیمه به میزان یاد شده منجر به محرومیت کارگران فاقد سابقه بیمه ای مذکور شده و این حکم قانونی، مغایر بند (۸) سیاست های کلی تأمین اجتماعی و بند (۲) سیاست های کلی جمعیت می باشد، لایحه زیر به منظور انطباق با مفاد ماده (۷۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ و رفع برخی محدودیت های مربوط به پرداخت حق عائله مندی به کارگران برای انجام تشریفات قانونی مربوط ارایه می شود:

لایحه اصلاح ماده (۸۶) قانون تأمین اجتماعی

ماده واحده – صدر و بند (۱) ماده (۸۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ به شرح زیر اصلاح می شود:

( ماده ۸۶ کمک هزینه عائله مندی برای همه فرزندان بیمه شده پرداخت می شود مشروط بر آنکه:

۱ – بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه (۳۰) روز کار را داشته باشد.)


دریافت متن کامل PDF



لینک کوتاه این صفحه


بازگشت به صفحه اصلی